PL-800 وینچ کشنده برقی سری کواکسیال دارای درام بزرگ تک سرعته با ظرفیت 800 کیلوگرم مدل


PL-1000 وینچ کشنده برقی سری کواکسیال دارای درام بزرگ تک سرعته با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


PL-1500 وینچ کشنده برقی سری کواکسیال دارای درام بزرگ تک سرعته با ظرفیت 1500 کیلوگرم مدل


PL-2000 وینچ کشنده برقی سری کواکسیال دارای درام بزرگ تک سرعته با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


TE-600 وینچ کشنده برقی چند کاره با درام بزرگ با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 600 کیلوگرم مدل


TE-900 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 900 کیلوگرم مدل


TE-1000 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


TE-1300 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 1300 کیلوگرم مدل


TE-1600 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 1600 کیلوگرم مدل


TE-2000 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


TE-2600 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 2600 کیلوگرم مدل


TE-3300 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 3300 کیلوگرم مدل


TE-5000 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 5000 کیلوگرم مدل


TE-7500 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 7500 کیلوگرم مدل


TE-10000 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 10000 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-250 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-350 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 350 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-500 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-600 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 600 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-800 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 800 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-990 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 990 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-1500 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 1500 کیلوگرم مدل


CT4-500 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات تا ارتفاع 3 متر به همراه وینچ با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


CT4-500 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات تا ارتفاع 4 متر به همراه وینچ با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


CT4-1000 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات به همراه وینچ با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


CT3-250 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات به همراه وینچ با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


CT3-500 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات تا ارتفاع 3 متر به همراه وینچ با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


CT3-500 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات تا ارتفاع 4 متر به همراه وینچ با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


CT3-1000 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات به همراه وینچ با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


CT3-2000 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات به همراه وینچ با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


CT3-3000 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات به همراه وینچ با ظرفیت 3000 کیلوگرم مدل


GS-250 جرثقیل ساختمانی چندکاره تک فاز به همراه تریلر حمل کننده با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


GS-250 جرثقیل ساختمانی چندکاره سه فاز به همراه تریلر حمل کننده با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


GS-250 جرثقیل ساختمانی چندکاره تک فاز به همراه تریلر حمل کننده با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


GS-250 جرثقیل ساختمانی چندکاره سه فاز به همراه تریلر حمل کننده با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل