یونیت تنش زدایی - Heat Treatment


GHT-1001 تنش زدایی 6 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1101 تنش زدایی 6 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1002 تنش زدایی 6 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1102 تنش زدایی 6 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1201 تنش زدایی 6 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1202 تنش زدایی 6 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1203 تنش زدایی 6 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1204 تنش زدایی 6 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1205 تنش زدایی 6 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1206 تنش زدایی 6 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1207 تنش زدایی 12 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1208 تنش زدایی 12 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1209 تنش زدایی 12 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1210 تنش زدایی 12 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-1211 تنش زدایی 12 کاناله 65 ولتی مدل


GHT-2001 رکوردر آنالوگ 12 کاناله مدل


GHT-2004 رکوردر دیجیتال 12 کاناله مدل


GHT-2200 رکوردر دیجیتال 12 کاناله مدل


GHT-2401 کاغذ مورد استفاده در رکوردرهای آنالوگ و دیجیتال مدل


GHT-2402 کاغذ مورد استفاده در رکوردرهای آنالوگ و دیجیتال مدل


GHT-2404 جوهر مورد استفاده در رکوردرهای آنالوگ و دیجیتال مدل


GHT-2405 کاغذ سوراخ کن مورد استفاده در رکوردرهای آنالوگ و دیجیتال مدل


Cassette Ribbon


GHT-2407 کاغذ مورد استفاده در رکوردرهای آنالوگ و دیجیتال مدل


GHT-2408 هد مورد استفاده در پرینتر رکوردرهای آنالوگ و دیجیتال مدل


GHT-2436 پد جوهر مورد استفاده در رکوردرهای آنالوگ و دیجیتال مدل


Ink Wheel


GHT-2474 رکوردر دیجیتال 12 کاناله مدل


GHT-3001 پروگرمر پرتابل مدل


GHT-3003 پروگرمر پرتابل مدل


GHT-3002 مینی کنترلر و پروگرمر تک کانال مدل


GHT-3200 آداپتور 7 پین پروگرمر و مینی کنترلر مدل


Ferrite Sleeves


GHT-3300 کنترلر و پروگرمر 6 کاناله دیجیتالی مدل


GHT-9314 کانکتور پروگرمر و کنترلر مدل


GHT-4001 یونیت ترموکوبل 25 وات مدل


GHT-4002 یونیت ترموکوبل 18 تا 45 وات مدل


GHT-4003 یونیت ترموکوبل 21 تا 50 وات مدل


GHT-4004 یونیت ترموکوبل 20 تا 50 وات مدل


GHT-4005 دستگاه جوش پین ترموکوبل 30 تا 250 وات مدل


GHT-4901 آهنربای مربوط به یونیت ترموکوبل های GHT-4001/4002/4003 مدل


GHT-4902 انبر مربوط به یونیت ترموکوبل های GHT-4001/4002/4003 مدل


GHT-4904 انبر مربوط به یونیت ترموکوبل های GHT-4001/4002/4003 مدل


GHT-4903 باطری مربوط به یونیت ترموکوبل های GHT-4001/4002/4003 مدل


GHT-5424 گرمکن سرامیکی 220 ولت 9900 وات (16*24) مدل


GHT-5425 گرمکن سرامیکی 220 ولت 9900 وات (16*26) مدل


GHT-5426 گرمکن سرامیکی 240 ولت 10800 وات (13*32) مدل


GHT-5427 گرمکن سرامیکی 240 ولت 10800 وات (16*28) مدل


GHT-5601 گرمکن تک کاناله 3300 وات 60 ولت مدل


GHT-5602 گرمکن دو کاناله 6600 وات 120 ولت مدل


GHT-5603 گرمکن چهار کاناله 12100 وات 220 ولت مدل


GHT-5604 گرمکن چهار کاناله 13200 وات 240 ولت مدل


GHT-5605 گرمکن چهار کاناله 254 ولت مدل


GHT-5606 گرمکن چهار کاناله 277 ولت مدل


GHT-8003 یونیت اصلی 3 فاز 6 کاناله جهت کنترل ولتاژ مدل


GHT-8101 فیوز مینیاتوری تک پل 63 آمپر مدل


GHT-8102 کنتاکتور 63 آمپر مدل


GHT-8103 کنتاکتور 3 پل مدل


GHT-8104 کنتاکتور 4 پل 400 آمپر مدل


GHT-8105 دکمه توقف اضطراری یونیت های کامل مدل


GHT-1232 اینورتر 3 فاز پرتابل 10500 وات مدل


GHT-5182 گرمکن سرامیکی 60 ولت 45 آمپر انعطاف پذیر 3 مگنته تا دمای 250 درجه سانتیگراد مدل


GHT-5004 گرمکن سرامیکی (17*3) 30 ولت 45 آمپر 1350 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5013 گرمکن سرامیکی (7*6) 30 ولت 45 آمپر 1350 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5019 گرمکن سرامیکی (5*8) 30 ولت 45 آمپر 1350 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5024 گرمکن سرامیکی (4*10) 30 ولت 45 آمپر 1350 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5028 گرمکن سرامیکی (4*12) 30 ولت 45 آمپر 1350 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5031 گرمکن سرامیکی (3*15) 30 ولت 45 آمپر 1350 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5035 گرمکن سرامیکی (2*24) 30 ولت 45 آمپر 1350 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5107 گرمکن سرامیکی (32*3) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5117 گرمکن سرامیکی (16*6) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5110 گرمکن سرامیکی (24*4) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5122 گرمکن سرامیکی (12*8) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5126 گرمکن سرامیکی (12*8) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5130 گرمکن سرامیکی (8*12) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5136 گرمکن سرامیکی (7*15) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5137 گرمکن سرامیکی (6*16) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5145 گرمکن سرامیکی (5*21) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5151 گرمکن سرامیکی (4*24) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5163 گرمکن سرامیکی (2*48) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5167 گرمکن سرامیکی 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5201 گرمکن سرامیکی (22*6) 80 ولت 45 آمپر 3600 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5202 گرمکن سرامیکی (17*8) 80 ولت 45 آمپر 3600 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5203 گرمکن سرامیکی (14*10) 80 ولت 45 آمپر 3600 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5204 گرمکن سرامیکی (11*12) 80 ولت 45 آمپر 3600 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5205 گرمکن سرامیکی (9*15) 80 ولت 45 آمپر 3600 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5206 گرمکن سرامیکی (8*17) 80 ولت 45 آمپر 3600 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5207 گرمکن سرامیکی (7*21) 80 ولت 45 آمپر 3600 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5208 گرمکن سرامیکی (4*33) 80 ولت 45 آمپر 3600 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5301 گرمکن سرامیکی (33*3) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5302 گرمکن سرامیکی (24*4) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5303 گرمکن سرامیکی (16*6) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5304 گرمکن سرامیکی (12*8) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5305 گرمکن سرامیکی (10*10) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5306 گرمکن سرامیکی (8*12) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5307 گرمکن سرامیکی (7*15) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5308 گرمکن سرامیکی (6*17) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5309 گرمکن سرامیکی (5*21) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5310 گرمکن سرامیکی (4*24) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5311 گرمکن سرامیکی (2*48) 48 ولت 52 آمپر 2500 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5501 گرمکن سرامیکی (32*3) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5502 گرمکن سرامیکی (24*4) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5503 گرمکن سرامیکی (24*1) 60 ولت 45 آمپر 2700 وات انعطاف پذیر مدل


GHT-5504 پشتی های فولادی ضد زنگ جهت گرمکن های سرامیکی مدل


GHT-5505 پشتی های فولادی ضد زنگ جهت گرمکن های سرامیکی مدل


GHT-5506 پشتی های فولادی ضد زنگ جهت گرمکن های سرامیکی مدل


GHT-5507 پشتی های فولادی ضد زنگ جهت گرمکن های سرامیکی مدل


GHT-5508 پین و واشر جهت اتصال گرمکن های سرامیکی مدل


GHT-5701 المنت های انگشتی (5*46) 60 ولت 120 آمپر 2700 وات مدل


GHT-5702 المنت های انگشتی (5*62) 80 ولت 120 آمپر 3200 وات مدل


GHT-5801 گرمکن های ریسمانی 30 ولت 45 آمپر 1350 وات با طول 2134 میلی متر مدل


GHT-5802 گرمکن های ریسمانی 60 ولت 45 آمپر 2700 وات با طول 4267 میلی متر مدل


GHT-5803 گرمکن های ریسمانی 80 ولت 45 آمپر 3600 وات با طول 5750 میلی متر مدل


GHT-7000 عایق پشمی با ضخامت 25 میلی متر ، دانسیته 96 کیلوگرم از دمای 1000 تا 1100 درجه سانتیگراد مدل


GHT-7001 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 96 کیلوگرم سایز (300*300) مدل


GHT-7002 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 96 کیلوگرم سایز (600*300) مدل


GHT-7003 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 96 کیلوگرم سایز (900*300) مدل


GHT-7004 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 96 کیلوگرم سایز (600*600) مدل


GHT-7005 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 96 کیلوگرم سایز (900*600) مدل


GHT-7006 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 96 کیلوگرم سایز (1200*600) مدل


GHT-7007 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 96 کیلوگرم سایز (1800*600) مدل


GHT-7100 عایق پشمی با ضخامت 25 میلی متر ، دانسیته 128 کیلوگرم از دمای 1000 تا 1100 درجه سانتیگراد مدل


GHT-7101 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 128 کیلوگرم سایز (300*300) مدل


GHT-7102 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 128 کیلوگرم سایز (600*300) مدل


GHT-7103 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 128 کیلوگرم سایز (900*300) مدل


GHT-7104 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 128 کیلوگرم سایز (600*600) مدل


GHT-7105 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 128 کیلوگرم سایز (900*600) مدل


GHT-7106 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 128 کیلوگرم سایز (1200*600) مدل


GHT-7107 پتو عایق پشم شیشه 25 میلی متر ، دانسیته 128 کیلوگرم سایز (1800*600) مدل


GHT-7200 عایق فیبری سرامیکی با ضخامت 25 میلی متر ، دانسیته 96 کیلوگرم از دمای 1000 تا 1100 درجه سانتیگراد مدل


GHT-7300 عایق فیبری سرامیکی با ضخامت 25 میلی متر ، دانسیته 128 کیلوگرم از دمای 1000 تا 1100 درجه سانتیگراد مدل


GHT-7100HT عایق پشمی حرارت بالا با ضخامت 25 میلی متر ، دانسیته 128 کیلوگرم از دمای 1000 تا 1300 درجه سانتیگراد مدل


GHT-7901 عایق توری مش رول 10 کیلوگرمی فولادی ضدزنگ (127*100) میلی متر مدل


GHT-7902 عایق توری مش رول 10 کیلوگرمی فولادی ضدزنگ (120*127) میلی متر مدل


GHT-7903 عایق توری مش رول 10 کیلوگرمی فولادی ضدزنگ (64*330) میلی متر مدل


GHT-7904 عایق توری مش رول 10 کیلوگرمی فولادی ضدزنگ (35*635) میلی متر مدل


GHT-6001 کابل سه رشته مسی 135 آمپر طول 30 متر مدل


GHT-6002 کابل سه رشته مسی 135 آمپر طول 15 متر مدل


GHT-6003 کابل سه رشته مسی 135 آمپر طول 15 متر مدل


GHT-6004 کابل سه رشته مسی 180 آمپر طول 15 متر مدل


GHT-6005 کابل سه رشته مسی 225 آمپر طول 30 متر مدل


GHT-6006 کابل سه رشته مسی 225 آمپر طول 15 متر مدل


GHT-6102-BK کابل اتصال مسی یک سر نری دو سر مادگی بطول 1 متر رنگ مشکی مدل


GHT-6102-OR کابل اتصال مسی یک سر نری دو سر مادگی بطول 1 متر رنگ نارنجی مدل


GHT-6103-BK کابل اتصال مسی یک سر نری سه سر مادگی بطول 1 متر رنگ مشکی مدل


GHT-6103-OR کابل اتصال مسی یک سر نری سه سر مادگی بطول 1 متر رنگ نارنجی مدل


GHT-6104-BK کابل اتصال مسی یک سر نری چهار سر مادگی بطول 1 متر رنگ مشکی مدل


GHT-6104-OR کابل اتصال مسی یک سر نری چهار سر مادگی بطول 1 متر رنگ نارنجی مدل


GHT-6105-BK کابل اتصال مسی یک سر نری پنج سر مادگی بطول 1 متر رنگ مشکی مدل


GHT-6105-OR کابل اتصال مسی یک سر نری پنج سر مادگی بطول 1 متر رنگ نارنجی مدل


GHT-6201 کابل اتصال مسی یک سر نری چهار سر مادگی 135 آمپر بطول 30 متر مدل


GHT-6202 کابل اتصال مسی یک سر نری سه سر مادگی 73 آمپر بطول 1 متر مدل


GHT-G005 رگلاتور گاز تا فشار 125 از دمای 20- تا 150+ فارنهایت سایز لوله 2 اینچ مدل


GHT-G003 فن دمنده هوا سه فاز با توان 11000 وات مدل


GHT-G002 مشعل گاز فولادی مدل


Gas Control Train : GHT G004


GHT-9001 فیش اتصال نری 60 آمپری مدل


GHT-9002 فیش اتصال نری 60 آمپری مدل


GHT-9003 فیش اتصال نری 60 آمپری مدل


GHT-9004 سوکت اتصال نری 60 آمپری حرارت بالا مدل


GHT-9005 فیش اتصال مادگی 60 آمپری مدل


GHT-9006 فیش اتصال مادگی 60 آمپری مدل


GHT-9007 فیش اتصال مادگی 60 آمپری مدل


GHT-9008 فیش اتصال مادگی 60 آمپری مدل


GHT-9009 پین 60 آمپری مدل


GHT-9010 سوکت های نری پنل 60 آمپری مدل


GHT-9011 سوکت های مادگی پنل 60 آمپری مدل


GHT-9012 فیش اتصال نری 300 آمپری مدل


GHT-9013 فیش اتصال نری 300 آمپری مدل


GHT-9014 فیش اتصال نری 300 آمپری مدل


GHT-9015 سوکت اتصال نری 300 آمپری حرارت بالا مدل


GHT-9016 فیش اتصال مادگی 300 آمپری مدل


GHT-9017 فیش اتصال مادگی 300 آمپری مدل


GHT-9018 فیش اتصال مادگی 300 آمپری مدل


GHT-9019 سوکت اتصال مادگی 300 آمپری حرارت بالا مدل


GHT-9020 پین 300 آمپری مدل


GHT-9021 سوکت های مادگی پنل 3000 آمپری مدل


GHT-9022 سوکت های نری پنل 300 آمپری مدل


GHT-9023 سوکت ترموکوبل 10/25 مدل


GHT-9024 سری ترموکوبل 10/25 مدل


GHT-9025 سوکت های مادگی اتصال کابل به دستگاه 35/50 مدل


GHT-9026 سوکت های نری اتصال کابل به دستگاه 35/50 مدل


GHT-9027 سوکت های نصب شده روی پنل دستگاه 35/50 مدل


GHT-9028 سوکت نری 3 پل 110 ولت 16 آمپر مدل


GHT-9029 سوکت مادگی 3 پل 110 ولت 16 آمپر مدل


GHT-9030 سوکت نری 3 پل 240 ولت 16 آمپر مدل


GHT-9031 سوکت مادگی 3 پل 240 ولت 16 آمپر مدل


GHT-9032 قاب دیواری سوکت 3 پل 110 ولت 16 آمپر مدل


GHT-9033 قاب دیواری سوکت 3 پل 240 ولت 16 آمپر مدل


GHT-9034 سوکت نری 4 پین 63 آمپری 415 ولت مدل


GHT-9035 سوکت مادگی 4 پین 63 آمپری 415 ولت مدل


GHT-9036 قاب دیواری سوکت 4 پین 415 ولت 63 آمپر مدل


GHT-9037 سوکت نری 5 پین 63 آمپری 415 ولت مدل


GHT-9038 سوکت مادگی 5 پین 63 آمپری 415 ولت مدل


GHT-9039 قاب دیواری سوکت 5 پین 415 ولت 63 آمپر مدل


GHT-9040 سوکت نری ترموکوبل رنگ زرد مدل


GHT-9041 سوکت مادگی ترموکوبل رنگ زرد مدل


GHT-9042 سوکت نری ترموکوبل رنگ سبز مدل


GHT-9043 سوکت مادگی ترموکوبل رنگ سبز مدل


GHT-9044 سوکت مادگی پنل ترموکوبل رنگ زرد مدل


GHT-9045 سوکت مادگی پنل ترموکوبل رنگ سبز مدل


GHT-9046 سوکت نری ترموکوبل رنگ زرد مدل


GHT-9047 سوکت مادگی ترموکوبل رنگ زرد مدل


GHT-9048 سوکت نری 7 پین 430 ولت مدل


GHT-9049 سوکت نری 7 پین 430 ولت مدل


GHT-9050 سوکت کانکتور نری مدل


GHT-9051 سوکت کانکتور مادگی مدل


GHT-9052 کانکتور فولادی مدل


GHT-3003 مینی کنترلر و پروگرمر دیجیتالی تک کانال مدل


GHT-3004 مینی کنترلر دیجیتالی مدل


GHT-3006 مینی کنترلر دیجیتالی (الکتروسرو) مدل


GHT-9147 کنتاکتور تک پل 200 آمپر 110 ولت مدل


GHT-9148 کنتاکتور تک پل 200 آمپر 240 ولت مدل


GHT-9149 کیت تعمیر کنتاکتور مدل


GHT-9150 سوئیچ دستی و اتومات دو پل مدل


GHT-9151 اندیکاتور نئون 110 ولت مدل


GHT-9152 اندیکاتور نئون 240 ولت مدل


GHT-9153 پنل نگهدارنده فیوز مدل


GHT-9154 فن 110 ولت مدل


GHT-9155 محافظ فلزی فن مدل


GHT-9156 سوئیچ 100 آمپر 3 پل مدل


GHT-9157 سوئیچ 125 آمپر 3 پل مدل


GHT-9158 مقاومت موازی مدل


GHT-9159 خازن 8 میکرو فارادی مدل


GHT-9160 اتصالات برنجی ترانسفرمرهای 50 کیلو واتی مدل


GHT-9161 اتصالات برنجی ترانسفرمرهای 65 کیلو واتی مدل


GHT-9162 کابل 16 میلی متر مربعی ترانسفرمرهای 50 کیلو ولت آمپر مدل


GHT-9163 کابل 25 میلی متر مربعی ترانسفرمرهای 70 کیلو ولت آمپر مدل


GHT-9166 تجهیزات کابل های ترانسفرمر مدل


GHT-9167 تنظیم کننده (رگلاتور) انرژی 110 ولت مدل


GHT-9168 تنظیم کننده (رگلاتور) انرژی 240 ولت مدل


GHT-9169 دستگیره آلومینیومی جهت تنظیم رگلاتور مدل


GHT-9170 درجه تنظیم رگلاتور مدل


GHT-9171 آمپرسنج قابل نصب روی ترانسفرمر مدل


GHT-9172 ترانسفرمر جریان مدل


GHT-9413 قطع کننده جریان 3 پل 80 آمپر مدل


GHT-9415 قطع کننده جریان 3 پل 160 آمپر مدل


GHT-9420 چرخ های 150 میلی متری دارای لاستیک و ترمز مدل


GHT-9421 چرخ های 150 میلی متری دارای لاستیک مدل


CB-001 مهره های سرامیکی صورتی مدل


CB-002 مهره های سرامیکی صورتی مدل


CB-003 مهره های سرامیکی نری صورتی مدل


CB-004 مهره های سرامیکی مادگی صورتی مدل


CB-005 مهره های سرامیکی صورتی مدل


CB-005 W مهره های سرامیکی سفید مدل


CB-009 مهره های سرامیکی کانالی صورتی مدل


CB-010 مهره های سرامیکی کانالی صورتی مدل


CB-011 مهره های سرامیکی کانالی صورتی مدل


CB-012 مهره های سرامیکی کانالی صورتی مدل


CB-013 مهره های سرامیکی رابط صورتی مدل


CB-014 مهره های سرامیکی لبه خمیده صورتی مدل


CB-015 مهره های سرامیکی با لبه صاف صورتی مدل


CB-016 مهره های سرامیکی پله ای صورتی مدل


CB-017 واشر های سرامیکی صورتی مدل


CB-018 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-019 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-020 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-022 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-023 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-024 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-025 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-026 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-027 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-028 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-029 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-030 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-031 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-032 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


CB-033 قطعات سرامیکی صورتی تجهیزات تنیش زدایی مدل


GHT-9226 سیم 60 ولتی 80/20 مدل


GHT-9227 سیم 60 ولتی 80/20 مدل


GHT-9200 سیم نیکل کروم رول 500 متری 80/20 مدل


GHT-9201 سیم نیکل کروم رول 500 متری 80/20 مدل


GHT-9202 سیم نیکل کروم رول 500 متری 60/160 مدل


GHT-9203 سیم نیکل کروم رول 100 متری 212 مدل


GHT-9204 سیم نیکل کروم رول 500 متری 212 مدل


GHT-9205 سیم نیکل کروم رول 100 متری 80/20 مدل


GHT-9206 سیم نیکل کروم رول 500 متری 80/20 مدل


GHT-9207 سیم نیکل کروم تا دمای 1200 درجه سانتیگراد رول 500 متری 80/20 مدل


GHT-9208 سیم دو رشته زرد و قرمز جهت ترموکوبل رول 100 متری مدل


GHT-9209 سیم دو رشته زرد و قرمز جهت ترموکوبل رول 100 متری مدل


GHT-9210 سیم دو رشته سفید و سبز جهت ترموکوبل رول 100 متری مدل


GHT-9211 سیم یدکی تک رشته قرمز رول 100 متری مدل


GHT-9212 سیم یدکی تک رشته قرمز رول 500 متری مدل


GHT-9213 سیم یدکی تک رشته سبز رول 100 متری مدل


GHT-9214 سیم مسی تک رشته مشکی 73 آمپر مدل


GHT-9215 سیم مسی تک رشته نارنجی 73 آمپر مدل


GHT-9216 سیم مسی تک رشته مشکی 135 آمپر مدل


GHT-9217 سیم مسی تک رشته نارنجی 135 آمپر مدل


GHT-9218 سیم مسی تک رشته مشکی 180 آمپر مدل


GHT-9219 سیم مسی تک رشته نارنجی 180 آمپر مدل


GHT-9220 سیم مسی تک رشته مشکی 225 آمپر مدل


GHT-9221 سیم مسی تک رشته نارنجی 225 آمپر مدل


GHT-9225 سیم مسی تک رشته نارنجی 355 آمپر مدل


GHT-9224 سیم مسی تک رشته مشکی 355 آمپر مدل


GHT-9223 سیم مسی تک رشته نارنجی 285 آمپر مدل


GHT-9222 سیم مسی تک رشته مشکی 285 آمپر مدل


GHT-9301 خم کن مکانیکی مدل


GHT-9302 خم کن مکانیکی مدل


GHT-9303 خم کن مکانیکی مدل


GHT-9304 خم کن مکانیکی مدل


GHT-9305 سیم مفتول فلزی رول 25 کیلوگرمی مدل


GHT-9306 آهنربای مربعی دوتایی مدل


GHT-9307 آهنربای گرد دوتایی مدل


GHT-9308 کیت سختی سنج مدل


GHT-9309 تجهیزات مربوط به سختی سنج مدل


GHT-9310 تجهیزات مربوط به سختی سنج مدل


GHT-9311 تجهیزات مربوط به سختی سنج مدل


GHT-9312 بتونه ترموکوبل مدل


GHT-9313 نوار چسب پی وی سی در رنگ های مختلف مدل


GHT-9315 سرامیک فولادی ضد زنگ مدل


GHT-9316 تجهیزات مربوط به ترموکوبل مدل


Copper Shim 1/2" Wide model GHT 9317


Copper Shim 3/4″ Wide model GHT 9318