جک های هیدرولیکی


HVL - RANGE جک هیدرولیکی بشقابی 10 تا 104 تن مدل


HPS-Range جک های هیدرولیکی کتابی 4.5 تا 147 تن مدل


HLS-Range جک های هیدرولیکی با کورس متوسط 10 تا 47 تن مدل


HSS-Range جک های هیدرولیکی با کورس بالا 4.5 تا 110 تن مدل


HAS-Range جک های هیدرولیکی آلومینیومی 32 تا 110 تن مدل


HHA-Range جک های هیدرولیکی آلومینیومی 51 تا 105 تن مدل


HHS-Range جک های هیدرولیکی چند منظوره یکطرفه 11 تا 102 تن مدل


HHR-Range جک های هیدرولیکی دو طرفه تو سوراخ 33 تا 247 تن مدل


HDA-Range جک های هیدرولیکی دو طرفه 25 تا 1012 تن مدل


HFL-Range جک های هیدرولیکی یک طرفه 50 تا 520 تن مدل


HFG-Range جک های هیدرولیکی قفل کن دار 50 تا 1012 تن مدل


HGG-Range جک های هیدرولیکی 152 تا 326 تن مدل


HSG-Range جک های هیدرولیکی یکطرفه 152 تا 326 تن مدل


HPC-Range جک های هیدرولیکی یکطرفه 10 تا 50 تن مدل


PCS-Set ست جک ، پمپ و شیلنگ هیدرولیکی 700 بار مدل


HP-Range پمپ های دستی هیدرولیکی 700 بار فولادی مدل


HP Aluminium - Range پمپ های فشار قوی دستی هیدرولیکی 700 بار آلومینیومی مدل


HP High Flow - Range پمپ های فشار قوی دستی هیدرولیکی 700 بار دبی بالا مدل


HPX-Range پمپ های هیدرولیکی دستی فشار قوی 700 بار مدل


BPP- Range پمپ های هیدرولیکی فشار قوی باطری خور 700 بار مدل


HEP-103-Range پمپ های هیدرولیکی برقی فشار قوی 700 بار مدل


HEP2-Range پمپ های هیدرولیکی برقی فشار قوی 700 بار مدل


HEP3-Range پمپ هیدرولیکی برقی فشار قوی 700 بار مدل


HEP5-Range پمپ های برقی فشار قوی 700 بار هیدرولیکی مدل


HSP-Range پمپ های برقی فشار قوی 700 بار هیدرولیکی با خروجی چندگانه مدل


AHP11-Range پمپ های دستی فشار قوی 700 بار هیدرولیکی سری اقتصادی مدل


HAP-Range پمپ های پنوماتیکی فشار قوی 700 بار مدل


HPP-Range پمپ های بنزینی فشار قوی 700 بار هیدرولیکی مدل


PPA RF-Range قاب های آهنی محافظ پمپ مدل


PPA WT-Range چرخ های مخصوص انتقال پمپ مدل


شیر برقی های فشارقوی 24 ولت


الکترو موتور های سه فاز و تک فاز


HC&HH-Range شیلنگ های هیدرولیکی 700 بار مدل


HG-Range گیج و پایه گیج و منیفولد با دقت بالا مدل


HDG-Range گیج های دیجیتالی باطری خور 1000 باری مدل


HPT&HDD-Range گیج 700 باری نشان دهنده و تنظیم کننده فشار مدل


HM-Range منیفولد های فشار قوی 700 باری مدل


HM2C&HM4C-Range منیفولد های فشار قوی 700 باری با شیر تنظیم فشار مدل


HFO-Range روغن پمپ های دستی و هیدرولیکی مدل


HF , CF , CM , CMF , CFD , CMD , PPC - Range کوپلینگ و فیتینگ های نری و مادگی 700 باری در مدل های


PMV-Range شیر کنترل های 700 باری مستقیم مدل


HM , HFV , HPV - Range شیر های 700 باری کنترل جریان


JAH&JAS-Range جک های هیدرولیکی ناخنی ظرفیت 10 تا 60 تن مدل


JCS-Range جک های هیدرولیکی کم ارتفاع پمپ سرخود ظرفیت 10 تا 30 تن مدل


JCH-Range جک های هیدرولیکی کم ارتفاع پمپ سرخود ظرفیت 13 تا 21 تن مدل


JSS-Range جک های هیدرولیکی خودرو فشارقوی 700 باری با مقاومت بالا مدل


HMJ-Range جک های هیدرولیکی 700 بار با ظرفیت 10 تا 25 تن مدل


TWM-Range ترکمتر های هیدرولیکی دستی با ظرفیت 5 تا 850 نیوتون متر مدل


HTW-Range ترکمتر های هیدرولیکی دستی با ظرفیت 300 تا 2000 نیوتون متر مدل


TWM-Range ترکمتر های هیدرولیکی دستی آلومینیومی با ظرفیت 520 تا 2000 نیوتون متر مدل


TWG-Range مولتی پلایرهای مکتنیکی آلومینیومی با ظرفیت 10.000 نیوتون متر مدل


TWP-Range مولتی پلایرهای پنوماتیکی با ظرفیت 6000 نیوتون متر مدل


TWP OG-Range مولتی پلایرهای پنوماتیکی با ظرفیت 4800 نیوتون متر مدل


TWS N - Range ترکمتر های هیدرولیکی آلومینیومی 700 بار فشارقوی بکس خور مدل


TWS N - Accessories تبدیل آلن هزار خاری بکس خور هیدرولیکی مدل


IS-Range سربکس های فشار قوی اینچی سایز "3/4 تا "2.1/2 مدل


MS-Range سربکس های فشار قوی میلیمتری سایز "3/4 تا "2.1/2 مدل


TWH N - Range ترکمتر هیدرولیکی آلومینیومی کاست خور فشار قوی 700 بار مدل


TWH NRH - Range کاست های فولادی اینچی ترکمترهای 700 بار مدل


TWH NRH - Range METRIC کاست های فولادی میلیمتری ترکمترهای 700 بار مدل


TWH N - Accessories لوازم جانبی ترکمتر های هیدرولیکی فشار قوی مدل


IB-Range تبدیل های اینچی کاست ترکمترهای هیدرولیکی فشار قوی مدل


MB-Range تبدیل های اینچی کاست ترکمترهای هیدرولیکی فشار قوی مدل


BW-Range آچار بکاپ ترکمتر های فشار قوی هیدرولیکی مدل


HTWP-Range پمپ های هیدرولیکی و پنوماتیکی 700 بار فشارقوی مدل


TPE-Range پمپ های برقی هیدرولیکی 700 بار فشارقوی دارای خنک کننده مدل


TPA-Range پمپ های پنوماتیکی (بادی) 700 بار فشارقوی مدل


IW-Range بکس پنوماتیکی (بادی) فشار قوی سایز


FRL-Range واحد مراقبت پنوماتیکی دارای گیج نشان دهنده فشار مدل


HTWR-Range قرقره شیلنگ ترکمتر های هیدرولیکی فشار قوی مدل


HTWH-Range شیلنگ آچار ترکمتر های هیدرولیکی فشار قوی مدل


HTWM-Range منیفولد فشار قوی 700 باری دارای 4 خروجی مدل


CF&CM-Range کوئیک کوپلینگ های نری و مادگی فشار قوی مدل


SBT IMPERIAL - Range بولت تنشنر های اینچی 1500 بار فشارقوی هیدرولیکی ظرفیت 457 تا 2649 کیلو نیوتون سایز


SBT Components - IMPERIAL لوازم جانبی بولت تنشنر های اینچی هیدرولیکی فشار قوی مدل


STS-Range بولت تنشنر های اینچی 1500 بار فشارقوی هیدرولیکی ظرفیت 234 تا 2649 کیلو نیوتون سایز


STS Components - IMPERIAL لوازم جانبی بولت تنشنر های اینچی هیدرولیکی فشار قوی مدل


STU IMPERIAL - Range بولت تنشنر های اینچی 1500 بار فشارقوی هیدرولیکی ظرفیت 256 تا 2483 کیلو نیوتون سایز


HTN IMPERIAL - Range بولت تنشنر های اینچی 1500 بار فشارقوی هیدرولیکی ظرفیت 198 تا 1911 کیلو نیوتون سایز


SBT METRIC- Range بولت تنشنر های میلیمتری فشار قوی 1500 بار هیدرولیکی با ظرفیت 457 تا 2649 کیلو نیوتون مدل


SBT Components - METRIC لوازم جانبی بولت تنشنر های میلیمتری هیدرولیکی فشار قوی مدل


STS METRIC- Range بولت تنشنر های میلیمتری فشار قوی 1500 بار هیدرولیکی با ظرفیت 234 تا 2649 کیلو نیوتون مدل


STS Components - METRIC لوازم جانبی بولت تنشنر های میلیمتری هیدرولیکی فشار قوی مدل


STU METRIC- Range بولت تنشنر های میلیمتری فشار قوی 1500 بار هیدرولیکی با ظرفیت 256 تا 2483 کیلو نیوتون مدل


HTN METRIC- Range بولت تنشنر های میلیمتری فشار قوی 1500 بار هیدرولیکی با ظرفیت 198 تا 1911 کیلو نیوتون مدل


STS Special - range بولت تنشنر های هیدرولیکی فشار قوی 2275 باری خاص تولید بر اساس تقاضا مدل


AHP BTU - Range تست پمپ های پنوماتیکی (بادی) فشار قوی 1500 باری مدل


HPX BTU - Range پمپ های دستی هیدرولیکی فشار قوی 1500 بار مدل


XHC , XHR , STFC , STMC , STN -Range قرقره شیلنگ ، کوئیک کوپلینگ و شیلنگ بولت تنشنرهای هیدرولیکی فشار قوی مدل


ITP & MTP - Range درپوش های محافظ پیچ و مهره سایز "3/4 تا "4 مدل


MHP-Range تست پمپ ( هیدروتست ) پنوماتیکی فشار قوی 1000 بار آلومینیومی مدل


MHP PU-Range پمپ یونیت تست پمپ های پنوماتیکی ( بادی ) با ظرفیت 110 تا 1000 بار مدل


AHP-Range تست پمپ ( هیدروتست ) پنوماتیکی فشار قوی 2931 بار مدل


AHP CR -Range تست پمپ ( هیدروتست ) پنوماتیکی فشار قوی 2931 بار مدل


AHP 2 -Range تست پمپ ( هیدروتست ) پنوماتیکی فشار قوی 1634 بار مدل


AHP 2 CR -Range تست پمپ ( هیدروتست ) پنوماتیکی فشار قوی 1634 بار مدل


AHP 3 -Range تست پمپ ( هیدروتست ) پنوماتیکی فشار قوی 700 بار مدل


ATDP -Range تست پمپ ( هیدروتست ) پنوماتیکی فشار قوی 1489 بار مدل


SCP-Range پولی کش های هیدرولیکی فشار قوی با ظرفیت 10 تا 30 تن مدل


ACP-Range پولی کش های هیدرولیکی فشار قوی با ظرفیت 10 تا 50 تن مدل


PKS-Range پولی کش های هیدرولیکی 700 بار فشار قوی با ظرفیت 4.5 تا 50 تن مدل


PKC-Range پولی کش های هیدرولیکی 700 بار فشار قوی با ظرفیت 10 تا 50 تن مدل


SPP-Range پولی کش های هیدرولیکی فشار قوی با ظرفیت 75 تا 220 تن مدل


CH-Range پرس های کابلشو و کاترهای هیدرولیکی 700 بار فشارقوی مدل


SC-Range پرس های کابلشو و کاترهای هیدرولیکی 700 بار فشارقوی توان 6 تا 18 تن مدل


BC-Range پرس های کابلشو و کاترهای شارژی فشارقوی با ظرفیت 7 تا 18 تن مدل


HCH-Range کاتر و کابل بر های هیدرولیکی 700 بار فشار قوی با توان 7 تا 13 تن مدل


CT-Range کاتر و کابل بر های هیدرولیکی 700 بار فشار قوی با توان 6 تا 7 تن مدل


HWC-Range کابل بر چکش خور هیدرولیکی پرتابل 700 بار فشار قوی مدل


HSWC-Range سیم بکسل بر ( کابل بر ) پرتابل 700 بار فشار قوی ظرفیت 19 تا 44 تن مدل


HWRC - Range سیم بکسل بر ( کابل بر ) 700 بار فشار قوی توان 36 تا 120تن دو طرفه پرتابل مدل


HCC-Range زنجیر برهای هیدرولیکی 700 بار فشار قوی توان 70 تا 145 تن مدل


NS-Range مهره بر ( نات کاتر ) های هیدرولیکی فشار قوی 700 باری با ظرفیت 17 تا 75 میلیمتر مدل


HMNS-Range مهره بر ( نات کاتر ) های هیدرولیکی فشار قوی 700 باری پمپ سرخود با ظرفیت 17 تا 50 میلیمتر مدل


DNS - Range مهره بر هیدرولیکی دو طرفه 700 بار فشار قوی با ظرفیت 75 تا 136 میلیمتر مدل


HFS H - Range فلنج بازکن های هیدرولیکی فشار قوی 700 بار با ظرفیت 4.5 تا 10 تن مدل


HFS & HFS TK - Range فلنج بازکن های هیدرولیکی به همراه پمپ فشار قوی 700 بار با ظرفیت 4.5 تا 10 تن مدل


MFS-Range فلنج بازکن های مکانیکی با قدرت و استحکام بالا سایز 16 تا 31 میلیمتر مدل


JS - Range فلنج بازکن های ناخنی هیدرولیکی فشار قوی 700 بار با ظرفیت 0.9 تن مدل


SJS & SJS TK - Range فلنج بازکن های هیدرولیکی فشار قوی 700 بار با ظرفیت 13 تن مدل


PB - Range لوله خم کن های هیدرولیکی 700 بار فشار قوی ظرفیت 10 تن مدل


RKT-Range اسکیت های حمل بارهای سنگین با ظرفیت 35 تن مدل


RKF-Range اسکیت های حمل بارهای سنگین با ظرفیت 20 تا 65 تن مدل


RSN-Range اسکیت های چند کاره حمل بارهای سنگین با ظرفیت 10 تا 80 تن مدل


RSA-Range اسکیت های چند کاره حمل بارهای سنگین با ظرفیت 15 تا 85 تن مدل


RSG & RSD-Range اسکیت های چند کاره حمل بارهای سنگین با ظرفیت 40 تا 400 تن مدل


HPF-Range پرس های سنگین 700 بار فشار قوی هیدرولیکی ظرفیت 10 تا 200 تن با کورس 250 تا 330 میلیمتر مدل


TLA-Range جک های هیدرولیکی متحرک مخصوص ماشین های سنگین و راه سازی ظرفیت 50 تا 200 تن مدل


TOUGHLIFT Accessories - Range لوازم جانبی جک های هیدرولیکی 700 بار فشارقوی متحرک فوق سنگین ظرفیت 50 تا 200 تن مدل


Tool Box جعبه ابزار آهنی ضد زنگ مدل


HPR-Range دستگاه هیدرولیکی فشار قوی تعویض پین با ظرفیت 37 تا 50 تن مدل


HBR-Range دستگاه هیدرولیکی تعویض بوش با ظرفیت 18 تن مدل