جرثقیل های برقی تک کاره و چند کاره


چرثقیل دستی - جیم بلاک (چین بلاک)


تیفور دستی سیم بکسلی


تیفور هیدرولیکی


وینچ کشنده افقی


وینچ کشنده عمودی برقی


وینچ کشنده عمودی هیدرولیک


وینچ کشنده دستی


جرثقیل تناژ پایین تکفاز


ریل جرثقیل


پولیفت


ورق گیرهای مگنتی و اتوماتیک


ورق گیرها و بشکه گیرها


جک پالت (لیفتراک دستی)


اسکیت حمل بار


TU-8 تیفور دستی سیم بکسلی 0.8 تنی مدل


TU-16 تیفور دستی سیم بکسلی 1.6 تنی مدل


TU-32 تیفور دستی سیم بکسلی 3.2 تنی مدل


T-508D تیفور دستی سیم بکسلی 0.8 تنی مدل


T-516D تیفور دستی سیم بکسلی 1.6 تنی مدل


T-532D تیفور دستی سیم بکسلی 3.2 تنی مدل


TU-16H سوپر تیفور هیدرولیکی 1.6 تنی مدل


TU-32H سوپر تیفور هیدرولیکی 3.2 تنی مدل


TU-16A سوپر تیفور پنوماتیکی 1.6 تنی مدل


TU-32A سوپر تیفور پنوماتیکی 3.2 تنی مدل


JOCKEY - J3 تیفور های دستی سیم بکسلی سری اقتصادی مدل


JOCKEY - J5 تیفور های دستی سیم بکسلی سری اقتصادی مدل


TRALIFT-500 جرثقیل دستی 0.5 تنی ( جین بلاک ) مدل


TRALIFT-1000 جرثقیل دستی 1 تنی ( جین بلاک ) مدل


TRALIFT-1500 جرثقیل دستی 1.5 تنی ( جین بلاک ) مدل


TRALIFT-2000 جرثقیل دستی 2 تنی ( جین بلاک ) مدل


TRALIFT-3000 جرثقیل دستی 3 تنی ( جین بلاک ) مدل


TRALIFT-5000 جرثقیل دستی 5 تنی ( جین بلاک ) مدل


TRALIFT-10000 جرثقیل دستی 10 تنی ( جین بلاک ) مدل


TRALIFT-20000 جرثقیل دستی 20 تنی ( جین بلاک ) مدل


TR-500 وینچ دستی سیم بکسلی سری کارول مدل


TR-300 وینچ دستی سیم بکسلی سری کارول مدل


TS-250 وینچ دستی سیم بکسلی سری کارول مدل


TS-500 وینچ دستی سیم بکسلی سری کارول مدل


BRAVO-250 پولیفت زنجیری دستی 0.25 تنی مدل


BRAVO-500 پولیفت زنجیری دستی 0.5 تنی مدل


BRAVO-750 پولیفت زنجیری دستی 0.75 تنی مدل


BRAVO-1500 پولیفت زنجیری دستی 1.5 تنی مدل


BRAVO-3000 پولیفت زنجیری دستی 3 تنی مدل


BRAVO-6000 پولیفت زنجیری دستی 6 تنی مدل


TIRVIT F2 دستگاه کشش سیم بکسل 0.4 تنی مدل


TIRVIT F3 دستگاه کشش سیم بکسل 0.6 تنی مدل


TIRVIT F4 دستگاه کشش سیم بکسل 0.8 تنی مدل


MINIFOR-TR10 وینچ های برقی سیم بکسلی پرتابل 0.1 تنی مدل


MINIFOR-TR30 وینچ های برقی سیم بکسلی پرتابل 0.3 تنی مدل


MINIFOR-TR30S وینچ های برقی سیم بکسلی پرتابل 0.3 تنی مدل


MINIFOR-TR50 وینچ های برقی سیم بکسلی پرتابل 0.5 تنی مدل


MINIFOR-TR10 وینچ های برقی طنابی پرتابل 0.125 تنی مدل


TIRAK-X300 وینچ های برقی سیم بکسلی 0.3 تنی مدل


TIRAK-X400 وینچ های برقی سیم بکسلی 0.4 تنی مدل


TIRAK-X500 وینچ های برقی سیم بکسلی 0.5 تنی مدل


TIRAK-X800 وینچ های برقی سیم بکسلی 0.8 تنی مدل


TIRAK-T1000 وینچ های برقی سیم بکسلی 0.98 تنی مدل


TIRAK-X1020 وینچ های برقی سیم بکسلی 0.98 تنی مدل


TIRAK-T1020 وینچ های برقی سیم بکسلی 0.98 تنی مدل


TIRAK-X1530 وینچ های برقی سیم بکسلی 1.5 تنی مدل


TIRAK-X3050 وینچ های برقی سیم بکسلی 3 تنی مدل


PIONEER-ST2000 جک پالت (لیفت تراک دستی) 2 تنی مدل


PIONEER-ST2500 جک پالت (لیفت تراک دستی) 2.5 تنی مدل


PIONEER-ST3000 جک پالت (لیفت تراک دستی) 3 تنی مدل


HI LIFT-1000 جک پالت (لیفت تراک دستی) 1 تنی مدل


TOP-BT1.5 جک مکانیکی 1.5 تنی مدل


TOP-BT3 جک مکانیکی 3 تنی مدل


TOP-BT5 جک مکانیکی 5 تنی مدل


TOP-BT10 جک مکانیکی 10 تنی مدل


HYDROFOR-H10 جک هیدرولیکی 10 تنی مدل


HYDROFOR-H25 جک هیدرولیکی 25 تنی مدل


PAKROL-2000 اسکیت حمل بار 2 تنی مدل


PAKROL-4000 اسکیت حمل بار 4 تنی مدل


PAKROL-6000 اسکیت حمل بار 6 تنی مدل


PAKROL-4000 اسکیت حمل بار دسته دار 4 تنی مدل


PAKROL-6000 اسکیت حمل بار دسته دار 6 تنی مدل


PAKROL-8000 اسکیت حمل بار دسته دار 8 تنی مدل


TRALIFT-TE125 جرثقیل برقی زنجیری 0.125 تنی مدل


TRALIFT-TE250 جرثقیل برقی زنجیری 0.25 تنی مدل


TRALIFT-TE500 جرثقیل برقی زنجیری 0.5 تنی مدل


TRALIFT-TE1000 جرثقیل برقی زنجیری 1 تنی مدل


TRALIFT-TE2000 جرثقیل برقی زنجیری 2 تنی مدل


TRALIFT-TS100 جرثقیل برقی زنجیری 3 فاز 0.1 تنی مدل


TRALIFT-TS جرثقیل برقی زنجیری 3 فاز 0.1 تا 0.5 تنی مدل


TRALIFT-TS جرثقیل برقی زنجیری 3 فاز 0.5 تا 1 تنی مدل


TRALIFT-TS جرثقیل برقی زنجیری 3 فاز 1 تا 2 تنی مدل


TRALIFT-TS جرثقیل برقی زنجیری 3 فاز 2 تا 3 تنی مدل


TRALIFT-TS جرثقیل برقی زنجیری 3 فاز 3 تا 5 تنی مدل


TRALIFT-TS جرثقیل برقی زنجیری تک فاز 0.16 تا 0.5 تنی مدل


TRALIFT-TS جرثقیل برقی زنجیری تک فاز 0.5 تا 1 تنی مدل


BLOCMAT-BS250 دستگاه جلوگیری از سقوط در ارتفاع 0.25 تنی مدل


BLOCMAT-SL500 دستگاه جلوگیری از سقوط در ارتفاع 0.5 تنی مدل


BLOCMAT-SL800 دستگاه جلوگیری از سقوط در ارتفاع 0.8 تنی مدل


BLOCMAT-SL1000 دستگاه جلوگیری از سقوط در ارتفاع 1 تنی مدل


CORSO-LT1B ریل جرثقیل ثابت 1 تنی مدل


CORSO-LT2B ریل جرثقیل ثابت 2 تنی مدل


CORSO-LT3B ریل جرثقیل ثابت 3 تنی مدل


CORSO-LT5B ریل جرثقیل ثابت 5 تنی مدل


CORSO-LT10B ریل جرثقیل ثابت 10 تنی مدل


CORSO-250 ریل جرثقیل چرخ دار 0.25 تنی مدل


CORSO-500 ریل جرثقیل چرخ دار 0.5 تنی مدل


CORSO-1000 ریل جرثقیل چرخ دار زنجیری 1 تنی مدل


CORSO-2000 ریل جرثقیل چرخ دار زنجیری 2 تنی مدل


CORSO-3000 ریل جرثقیل چرخ دار زنجیری 3 تنی مدل


CORSO-5000 ریل جرثقیل چرخ دار زنجیری 5 تنی مدل


CORSO-10000 ریل جرثقیل چرخ دار زنجیری 10 تنی مدل


CORSO-20000 ریل جرثقیل چرخ دار زنجیری 20 تنی مدل


MAGFOR-100 ورق گیر های مگنتی اتوماتیک 0.1 تنی مدل


MAGFOR-300 ورق گیر های مگنتی اتوماتیک 0.3 تنی مدل


MAGFOR-500 ورق گیر های مگنتی اتوماتیک 0.5 تنی مدل


MAGFOR-1000 ورق گیر های مگنتی اتوماتیک 1 تنی مدل


MAGFOR-2000 ورق گیر های مگنتی اتوماتیک 2 تنی مدل


MAGFOR-3000 ورق گیر های مگنتی اتوماتیک 3 تنی مدل


MAGFOR-5000 ورق گیر های مگنتی اتوماتیک 5 تنی مدل


TLH1 ورق گیر افقی 1 تنی مدل


TLH2 ورق گیر افقی 2 تنی مدل


TLH3 ورق گیر افقی 3 تنی مدل


TLH4 ورق گیر افقی 4 تنی مدل


TLH5 ورق گیر افقی 5 تنی مدل


TLH10 ورق گیر افقی 10 تنی مدل


TLR25000 ورق گیر افقی 25 تنی مدل


NK1 ورق گیر افقی اتوماتیک 1.5 تنی مدل


NK2 ورق گیر افقی اتوماتیک 3 تنی مدل


NK3 ورق گیر افقی اتوماتیک 4.5 تنی مدل


NK5 ورق گیر افقی اتوماتیک 7.5 تنی مدل


QS1.5 قلاب ورق گیر معمولی 1.5 تنی مدل


QS3 قلاب ورق گیر معمولی 3 تنی مدل


QS6 قلاب ورق گیر معمولی 6 تنی مدل


QX10-120 قلاب ورق گیر جفتی 10 تنی مدل


QX10-210 قلاب ورق گیر جفتی 10 تنی مدل


NX05 ورق گیر قفل کن دار اتوماتیک 0.5 تنی مدل


NXR05 ورق گیر قفل کن دار اتوماتیک 0.5 تنی مدل


NX1.5 ورق گیر قفل کن دار اتوماتیک 1.5 تنی مدل


KS075 ورق گیر مولتی پوزیشن 0.75 تنی مدل


KS1 ورق گیر مولتی پوزیشن 1 تنی مدل


KS2 ورق گیر مولتی پوزیشن 2 تنی مدل


KS3 ورق گیر مولتی پوزیشن 3 تنی مدل


PR1 اچ گیر دوبل 1 تنی مدل


PR2 اچ گیر دوبل 2 تنی مدل


PR2A اچ گیر دوبل 2 تنی اتوماتیک مدل


KP1 اچ گیر تکی 1.5 تنی مدل


KP2 اچ گیر تکی 3 تنی مدل


RB1.5 بتن گیر اتوماتیک 1.5 تنی مدل


SCX07 بتن گیر گیره از داخل 0.7 تنی مدل


F2 لوله گیر جفتی 2 تنی مدل


F5 لوله گیر جفتی 5 تنی مدل


F10 لوله گیر جفتی 10 تنی مدل


F15 لوله گیر جفتی 15 تنی مدل


CSB قرقره های مرکب سری


EH پولی های سیم بکسلی سری


EC پولی های سیم بکسلی سری


ET پولی های سیم بکسلی سری


ED پولی های سیم بکسلی سری


EJ پولی های سیم بکسلی سری


EG پولی های سیم بکسلی سری


ET پولی های سیم بکسلی سری


CUB پولی های طنابی سری


CHB پولی های طنابی سری


CHA پولی های طنابی سری


DB پولی های طنابی سری


DD پولی های طنابی سری


ES پولی های طنابی سری


DL پولی های طنابی سری


قرقره های مرکب


قرقره های مرکب


PBM بیم کشش و جابجایی 1 تا 5 تنی مدل


PBF بیم کشش و جابجایی 1 تا 5 تنی مدل


PEM بیم کشش و جابجایی 1 تا 6 تنی مدل


PEF بیم کشش و جابجایی 1 تا 6 تنی مدل


HANDIFOR20 دینامومتر کششی (نیروسنج) 20 کیلوگرمی مدل


HANDIFOR50 دینامومتر کششی (نیروسنج) 50 کیلوگرمی مدل


HANDIFOR100 دینامومتر کششی (نیروسنج) 100 کیلوگرمی مدل


HANDIFOR200 دینامومتر کششی (نیروسنج) 200 کیلوگرمی مدل


LLZ2-1 دینامومتر کششی (نیروسنج) 1 تن مدل


LLZ2-3.2 دینامومتر کششی (نیروسنج) 3.2 تن مدل


LLZ2-6.3 دینامومتر کششی (نیروسنج) 6.3 تن مدل


LLZ2-12.5 دینامومتر کششی (نیروسنج) 12.5 تن مدل


LLZ2-20 دینامومتر کششی (نیروسنج) 20 تن مدل


LLX1-0.5 دینامومتر کششی (نیروسنج) 0.5 تنی مدل


LLX1-1 دینامومتر کششی (نیروسنج) 1 تنی مدل


LLX1-2 دینامومتر کششی (نیروسنج) 2 تنی مدل


LLX1-3.2 دینامومتر کششی (نیروسنج) 3.2 تنی مدل


LLX1-5 دینامومتر کششی (نیروسنج) 5 تنی مدل


LLX1-6.3 دینامومتر کششی (نیروسنج) 6.3 تنی مدل


LLX1-12.5 دینامومتر کششی (نیروسنج) 12.5 تنی مدل


LLX1-20 دینامومتر کششی (نیروسنج) 20 تنی مدل


LLX2-0.5 دینامومتر کششی (نیروسنج) 0.5 تنی مدل


LLX2-1 دینامومتر کششی (نیروسنج) 1 تنی مدل


LLX2-2 دینامومتر کششی (نیروسنج) 2 تنی مدل


LLX2-3.2 دینامومتر کششی (نیروسنج) 3.2 تنی مدل


LLX2-5 دینامومتر کششی (نیروسنج) 5 تنی مدل


LLX2-6.3 دینامومتر کششی (نیروسنج) 6.3 تنی مدل


LLX2-10 دینامومتر کششی (نیروسنج) 10 تنی مدل


LLXH-15 دینامومتر کششی (نیروسنج) 15 تنی مدل


LLXH-25 دینامومتر کششی (نیروسنج) 25 تنی مدل


LLXH-50 دینامومتر کششی (نیروسنج) 50 تنی مدل


LLXH-100 دینامومتر کششی (نیروسنج) 100 تنی مدل


LLXH-250 دینامومتر کششی (نیروسنج) 250 تنی مدل


MWX0.5 باسکول جرثقیل 0.5 تنی با دقت 0.1 مدل


MWX1 باسکول جرثقیل 1 تنی با دقت 0.1 مدل


MWX2 باسکول جرثقیل 2 تنی با دقت 0.1 مدل


MWX3.2 باسکول جرثقیل 3.2 تنی با دقت 0.1 مدل


MWX5 باسکول جرثقیل 5 تنی با دقت 0.1 مدل


MWX6.3 باسکول جرثقیل 6.3 تنی با دقت 0.1 مدل


MWX12.5 باسکول جرثقیل 12.5 تنی با دقت 0.1 مدل


MWX25 باسکول جرثقیل 25 تنی با دقت 0.1 مدل


HF36/1 تست کشش کابل (تنشن متر) مدل


HF36/2 تست کشش کابل (تنشن متر) مدل


HF36/3 تست کشش کابل (تنشن متر) مدل


HF36/S تست کشش کابل (تنشن متر) مدل


HF37/1 تست کشش کابل (تنشن متر) مدل


HF37/2 تست کشش کابل (تنشن متر) مدل


HF45 تست کشش سیم بکسل (تنشن متر) مدل


HF44 تست استاتیک انکر مدل


HF10 محدود کننده نیروی الکتریکی (LOAD LIMITER) مدل


HF35 محدود کننده نیروی الکتریکی (LOAD LIMITER) مدل


HF50 محدود کننده نیروی الکتریکی (LOAD LIMITER) مدل


HF05/A محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF05/B محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF31/1/A2 محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/0/A محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/1/A2 محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/1/B محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/2/A محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/2/A2 محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/2/B محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/3/A محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/3/A2 محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/3/B محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/A محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/A2 محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


HF32/B محدود کننده نیرو مکانیکی (LOAD LIMITER) مدل


ET11 جلیقه ایمنی 700 گرمی سایز مدیوم مدل


ET12 جلیقه ایمنی 700 گرمی سایز مدیوم مدل


HT10 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT11 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT120 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT21 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT22 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT22A جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT31 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT31A جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT33 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT33A جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT34 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT34A جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT42 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT42A جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT43 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT43A جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT44 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT44A جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT44AE جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT44E جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT45 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT45 A XP جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT45AE جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT45AE XP جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT45E جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT45XP جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT46 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT46A جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT46AE جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT46E جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT54 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT55 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT56 جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT-EASY CLIMB جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT-ELECTRA جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT-GREENTOOL جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT-PROMAST جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT-SECOURS جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT-TRANSPORT جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


HT-WINDMILL جلیقه ایمنی در 3 سایز کوچک ، متوسط و بزرگ مدل


End Anchor for Wall End Piece


End anchor for post


Energy shock- absorber


Galvanised or stainless star kit


Galvanised or stainless steel cable


Intermediate anchor for Wall or on post installation


Intermediate anchor for Under ceiling installation


PU sealing flange for tubes


Post for Galvanised steel


Sign post for Travsmart lifeline


Slider for Travsmart traveller


Tension gauge


Tensioner with sealing device


Turn anchor kit


Turning point post plate


Under plate for standard post


Wedge socket


Cable for travsafe lifeline


End anchor for post


End anchor kit


End anchor with quick link


Energy shock-absorber


INRS Post


Intermediate anchor for Travsafe lifeline


Opening slider for Travsafe lifelines cable


Post


Rollsafe slider


Shock absorber connection kit


Sign post for Travsafe lifeline


Tension gauge


Tensioner with sealing device


Turn anchor kit


Turning point post plate


Angle plate


Energy shock absorber


intermediary plate for corrugated roofing


Intermediary anchor


Opening slider


Riveting machine


Sign post


Start kit galvanised or stainless steel


Tension gauge


Tensioner with seal


Turn anchor kit


Intermediary support


Turn post kit


TIRSAFE


Tempo II


Tempo 3


Fall arrest anchor model PA


Fall arrest anchor model PAC11


Fall arrest anchor model Ringsafe


Roof anchor point


Roof truss anchoring device


Fall arrest anchor model AS 19


Fall arrest anchor model AS 19 GA


Ballsafe


Corso clamp


Rollbeam


Rollclamp


The door bar


Tracpode


Guard rail for Self supporting guard rail