مولتی پلایر(ترکمتر) برقی


مولتی پلایر ترکمتر بادی - ( پنوماتیک )


مولتی پلایر (ترکمتر) شارژی


مولتی پلایر (ترکمتر) برقی فشار قوی


سربکس های هوشمند - کالیبراسیون گشتاور دستگاههای مختلف


475SL ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "0.75 با توان 475 نیوتون متر مدل


10GXL ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "0.75 با توان 950 نیوتون متر مدل


14GX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "0.75 با توان 1400 نیوتون متر مدل


20DX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1 با توان 2000 نیوتون متر مدل


34GX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1 با توان 3400 نیوتون متر مدل


40DX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1 با توان 4000 نیوتون متر مدل


46GX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1 با توان 4600 نیوتون متر مدل


70DX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1.5 با توان 7000 نیوتون متر مدل


80DX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1.5 با توان 8000 نیوتون متر مدل


110DX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1.5 با توان 11000 نیوتون متر مدل


150DX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی تک سرعته جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1.5 با توان 15000 نیوتون متر مدل


14GX-2 ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی سرعت بالا جهت انجام امور سنگین سایز درایو "0.75 با توان 1400 نیوتون متر مدل


20DX-2 ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی سرعت بالا جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1 با توان 2000 نیوتون متر مدل


34GX-2 ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی سرعت بالا جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1 با توان 3400 نیوتون متر مدل


40DX-2 ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی سرعت بالا جهت انجام امور سنگین سایز درایو "1 با توان 4000 نیوتون متر مدل


10GX-R TV ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی بهمراه TRANSDUCER جهت تست صحت ترک سایز درایو "0.75 با توان 950 نیوتون متر مدل


14GX TV ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی بهمراه TRANSDUCER جهت تست صحت ترک سایز درایو "0.75 با توان 1400 نیوتون متر مدل


20GX TV ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی بهمراه TRANSDUCER جهت تست صحت ترک سایز درایو "1 با توان 2000 نیوتون متر مدل


46GX TV ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی بهمراه TRANSDUCER جهت تست صحت ترک سایز درایو "1 با توان 4600 نیوتون متر مدل


10GX-R ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی جهت ماشین آلات راه سازی و معدنی سایز درایو "0.75 با توان 950 نیوتون متر مدل


14GX-NX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی جهت ماشین آلات راه سازی و معدنی سایز درایو "0.75 با توان 1350 نیوتون متر مدل


20NDX-R ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی جهت ماشین آلات راه سازی و معدنی سایز درایو "1 با توان 2000 نیوتون متر مدل


20DX-NX ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی جهت ماشین آلات راه سازی و معدنی سایز درایو "1 با توان 2000 نیوتون متر مدل


2400NGX-R ترکمتر مولتی پلایر پنوماتیکی جهت ماشین آلات راه سازی و معدنی سایز درایو "1 با توان 2400 نیوتون متر مدل


E-RAD BLU - 950 ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی جهت انجام امور صنعتی و سنگین سایز درایو "0.75 با توان 950 نیوتون متر مدل


E-RAD BLU - 2000 ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی جهت انجام امور صنعتی و سنگین سایز درایو "1 با توان 2000 نیوتون متر مدل


E-RAD BLU - 3400 COM ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی جهت انجام امور صنعتی و سنگین سایز درایو "1 با توان 3400 نیوتون متر مدل


E-RAD BLU - 3400 - 90 DEGREE ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی جهت انجام امور صنعتی و سنگین سایز درایو "1 با توان 3400 نیوتون متر مدل


E-RAD BLU - 4000 ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی جهت انجام امور صنعتی و سنگین سایز درایو


E-RAD BLU - 8000 ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی جهت انجام امور صنعتی و سنگین سایز درایو "1.5 با توان 8000 نیوتون متر مدل


E-RAD BLU - 10K ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی جهت انجام امور صنعتی و سنگین سایز درایو "1.5 با توان 10000 نیوتون متر مدل


E-RAD BLU - 15K ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی جهت انجام امور صنعتی و سنگین سایز درایو "1.5 با توان 15000 نیوتون متر مدل


20879 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 2000 نیوتون متر و سایز 33 میلی متر مدل


22394 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 10800 نیوتون متر و سایز 65 میلی متر مدل


20883 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 4600 نیوتون متر و سایز 60 میلی متر مدل


20882 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 4000 نیوتون متر و سایز 55 میلی متر مدل


20881 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 4000 نیوتون متر و سایز 50 میلی متر مدل


20880 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 2000 نیوتون متر و سایز 46 میلی متر مدل


22158 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 2000 نیوتون متر و سایز 41 میلی متر مدل


21363 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 2000 نیوتون متر و سایز 36 میلی متر مدل


25657 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 16000 نیوتون متر و سایز 90 میلی متر مدل


20884 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 10800 نیوتون متر و سایز 70 میلی متر مدل


20885 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 10800 نیوتون متر و سایز 80 میلی متر مدل


25658 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 16000 نیوتون متر و سایز 100 میلی متر مدل


B-Rad 700 ترکمتر مولتی پلایر شارژی با ظرفیت 700 نیوتون متر و سایز درایو "0.75 مدل


B-Rad 700-2 ترکمتر مولتی پلایر شارژی با ظرفیت 700 نیوتون متر و سایز درایو "0.75 مدل


B-Rad 1400 ترکمتر مولتی پلایر شارژی با ظرفیت 1400 نیوتون متر و سایز درایو "0.75 مدل


B-Rad 1400-2 ترکمتر مولتی پلایر شارژی با ظرفیت 1400 نیوتون متر و سایز درایو "0.75 مدل


B-Rad 2000 ترکمتر مولتی پلایر شارژی با ظرفیت 2000 نیوتون متر و سایز درایو "1 مدل


B-Rad 2000-2 ترکمتر مولتی پلایر شارژی با ظرفیت 2000 نیوتون متر و سایز درایو "1 مدل


B-Rad 4000 ترکمتر مولتی پلایر شارژی با ظرفیت 4000 نیوتون متر و سایز درایو "1 مدل


B-Rad 4000-2 ترکمتر مولتی پلایر شارژی با ظرفیت 4000 نیوتون متر و سایز درایو "1 مدل


DB-Rad 700-2 ترکمتر مولتی پلایر دیجیتالی شارژی با ظرفیت 700 نیوتون متر و سایز درایو "0.75 مدل


DB-Rad 1400-2 ترکمتر مولتی پلایر دیجیتالی شارژی با ظرفیت 1400 نیوتون متر و سایز درایو "0.75 مدل


DB-Rad 2000-2 ترکمتر مولتی پلایر دیجیتالی شارژی با ظرفیت 2000 نیوتون متر و سایز درایو "1 مدل


DB-Rad 4000-2 ترکمتر مولتی پلایر دیجیتالی شارژی با ظرفیت 4000 نیوتون متر و سایز درایو "1 مدل


DV-RAD 1400 ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی قابل برنامه ریزی با قدرت بالا سایز درایو " 0.75 و ظرفیت 1400 نیوتون متر مدل


DV-RAD 2000 ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی قابل برنامه ریزی با قدرت بالا سایز درایو " 1 و ظرفیت 2000 نیوتون متر مدل


DV-RAD 3400 ترکمتر مولتی پلایر الکتریکی قابل برنامه ریزی با قدرت بالا سایز درایو " 1 و ظرفیت 3400 نیوتون متر مدل


RAD-1500 ابزار کالیبراسیون با دقت بالا سایز درایو "1 با ظرفیت 200 نیوتون متر مدل


RAD-3500 ابزار کالیبراسیون با دقت بالا سایز درایو "1.5 با ظرفیت 4750 نیوتون متر مدل


RAD-7000 ابزار کالیبراسیون با دقت بالا سایز درایو "1.5 با ظرفیت 9500 نیوتون متر مدل


SDM-400 ترکمتر مولتی پلایرجهت کار در فضا های بسته و محدود با توان ترک زنی تا 400 فوت پوند مدل


SDM-10 ترکمتر مولتی پلایرجهت کار در فضا های بسته و محدود با توان ترک زنی تا 1000 فوت پوند مدل


10/14GX واسطه طول بلند مدل


15/20DX واسطه طول بلند مدل


1800/2400NG واسطه طول بلند مدل


25/34GX واسطه طول بلند مدل


34/46GX واسطه طول بلند مدل


بازو تکیه گاه برای ترکمتر مولتی پلایرهای پنوماتیکی


بازو تکیه گاه برای ترکمتر مولتی پلایرهای الکتریکی


بازو تکیه گاه برای ترکمتر مولتی پلایرهای شارژی


بازو تکیه گاه برای ترکمتر مولتی پلایرهای قابل برنامه ریزی


گالری ویدئوهای ترکمتر مولتی پلایرهای الکتریکی (برقی)


گالری ویدئوهای ترکمتر مولتی پلایرهای پنوماتیکی (بادی)


گالری ویدئوهای ترکمتر مولتی پلایرهای دیجیتالی


گالری ویدئوهای ترکمتر مولتی پلایرهای شارژی


گالری ویدئوهای سربکس های های هوشمند و لوازم جانبی


کمپانی راد کانادا و محصولات