گریس پمپ ولو های گاز هایپر گان - Valve Sealant pump


گریس پمپ دستی 700 بار جهت ولو ها و شیرهای کنترل خطوط انتقال گاز