گالری ویدئوهای ابزار آلات راد کانادا


بازوهای تکیه گاه برای ترکمتر مولتی پلایرها


واسطه های طول بلند


ترکمتر مولتی پلایر جهت کار در محیط های بسته


ابزارآلات و تجهیزات کالیبراسیون


ترکمتر مولتی پلایر های الکتریکی قابل برنامه ریزی سری V-RAD


ترکمتر مولتی پلایر های شارژی دیجیتالی


ترکمتر مولتی پلایر های شارژی


سربکس های هوشمند


ترکمتر مولتی پلایر های الکتریکی سری E-RAD BLU


ترکمتر مولتی پلایر های پنوماتیکی ماشین آلات راه سازی و معدنی


Transducer Verification


ترکمتر مولتی پلایر های پنوماتیکی سرعت بالا


ترکمتر مولتی پلایر های پنوماتیکی تک سرعته