659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 600 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 1500 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 3000 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 5000 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 7500 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 10000 کیلوگرم مدل


THB-4 وینچ کشنده افقی دستی جهت کشتی ها و تعمیرات در لنگرگاه با ظرفیت 4000 کیلوگرم مدل


3N1 وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 470 کیلوگرم مدل


5N1 وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 596 کیلوگرم مدل


7N1 وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 723 کیلوگرم مدل


9N1 وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 894 کیلوگرم مدل


16N2F وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 1556 کیلوگرم مدل


25N3F وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 2741 کیلوگرم مدل