D12 - SK75 سیم بکسل های کنفی با مقاومت بالا جهت کشش و جابجایی بدون نیاز به استفاده با دستکش مدل


سیم بکسل های فولادی گالوانیزه شده با مقاومت بالا جهت کشش و جابجایی


سیم بکسل های فولادی با مقاومت بالا جهت کشش و جابجایی


سیم بکسل های فولادی غیر قایل چرخش با مقاومت بالا جهت کشش و جابجایی


سیم بکسل های فولادی با مقاومت بالا جهت کشش و جابجایی در محیط های با شرایط بد آب و هوایی