وینچهای دستی کشش افقی با قیمت اقتصادی


وینچ برقی - با قیمت اقتصادی


وینچ های دستی جهت جابجابی بارهای سبک


TIREX-150 وینچ کشنده چرخ دنده ای عمودی دستی با ظرفیت 150 کیلوگرم مدل


TIREX-150 وینچ کشنده چرخ دنده ای عمودی دستی فولادی با ظرفیت 150 کیلوگرم مدل


TIREX-300 وینچ کشنده چرخ دنده ای عمودی دستی با ظرفیت 300 کیلوگرم مدل


TIREX-300 وینچ کشنده چرخ دنده ای عمودی دستی فولادی با ظرفیت 300 کیلوگرم مدل


GR-300 وینچ کشنده عمودی دستی چرخ دنده ای با ظرفیت 300 کیلوگرم مدل


GR-530 وینچ کشنده عمودی دستی چرخ دنده ای با ظرفیت 530 کیلوگرم مدل


GR-500 وینچ کشنده عمودی دستی چرخ دنده ای با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


GR-750 وینچ کشنده عمودی دستی چرخ دنده ای با ظرفیت 750 کیلوگرم مدل


GR-1000 وینچ کشنده عمودی دستی چرخ دنده ای با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


GR-1450 وینچ کشنده عمودی دستی چرخ دنده ای با ظرفیت 1450 کیلوگرم مدل


GR-2000 وینچ کشنده عمودی دستی چرخ دنده ای با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


GR-2750 وینچ کشنده عمودی دستی چرخ دنده ای با ظرفیت 2750 کیلوگرم مدل


VS-250 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


VS-320 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 320 کیلوگرم مدل


VS-500 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


VS-750 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 750 کیلوگرم مدل


VS-1000 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


VS-1450 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 1450 کیلوگرم مدل


VS-1500 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 1500 کیلوگرم مدل


VS-2000 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


VS-2500 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 2500 کیلوگرم مدل


VS-3000 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 3000 کیلوگرم مدل


VS-3500 وینچ کشنده عمودی دستی با گیربکس حلزونی با ظرفیت 3500 کیلوگرم مدل


MANISTOR-100 وینچ کشنده عمودی دستی ساختمانی با ظرفیت 100 کیلوگرم مدل


MANISTOR-200 وینچ کشنده عمودی دستی ساختمانی با ظرفیت 200 کیلوگرم مدل


4AFLM-80 وینچ کشنده عمودی دستی معمولی بدون گیربکس با ظرفیت 80 کیلوگرم مدل


4AFLM-190 وینچ کشنده عمودی دستی معمولی بدون گیربکس با ظرفیت 190 کیلوگرم مدل


6AFL-240 وینچ کشنده عمودی دستی معمولی بدون گیربکس با ظرفیت 240 کیلوگرم مدل


8AFL-270 وینچ کشنده عمودی دستی معمولی بدون گیربکس با ظرفیت 270 کیلوگرم مدل


12AFL-490 وینچ کشنده عمودی دستی معمولی بدون گیربکس با ظرفیت 490 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 600 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 1500 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 3000 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 5000 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 7500 کیلوگرم مدل


659 وینچ کشنده افقی دستی جهت بارج و صنایع کشتی سازی با ظرفیت 10000 کیلوگرم مدل


THB-4 وینچ کشنده افقی دستی جهت کشتی ها و تعمیرات در لنگرگاه با ظرفیت 4000 کیلوگرم مدل


3N1 وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 470 کیلوگرم مدل


5N1 وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 596 کیلوگرم مدل


7N1 وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 723 کیلوگرم مدل


9N1 وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 894 کیلوگرم مدل


16N2F وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 1556 کیلوگرم مدل


25N3F وینچ کشنده افقی دستی با ظرفیت 2741 کیلوگرم مدل


MOTORBOX-150 وینچ کشنده برقی با طراحی جمع و جور ظرفیت 150 کیلوگرم مدل


MOTORBOX-300 وینچ کشنده برقی با طراحی جمع و جور ظرفیت 300 کیلوگرم مدل


MOTORBOX-500 وینچ کشنده برقی با طراحی جمع و جور ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


PRIMO-300 وینچ کشنده برقی تک فاز با طراحی جمع و جور سری اقتصادی ظرفیت 300 کیلوگرم مدل


PRIMO-300 وینچ کشنده برقی سه فاز با طراحی جمع و جور سری اقتصادی ظرفیت 300 کیلوگرم مدل


PRIMO-500 وینچ کشنده برقی تک فاز با طراحی جمع و جور سری اقتصادی ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


PRIMO-500 وینچ کشنده برقی سه فاز با طراحی جمع و جور سری اقتصادی ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


PRIMO-1000 وینچ کشنده برقی تک فاز با طراحی جمع و جور سری اقتصادی ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


PRIMO-1000 وینچ کشنده برقی سه فاز با طراحی جمع و جور سری اقتصادی ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


PRIMO-2000 وینچ کشنده برقی سه فاز با طراحی جمع و جور سری اقتصادی ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


TRBOXTER-250 وینچ کشنده برقی با طراحی جمع و جور و مقاوم در شرایط بد آب و هوایی ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


TRBOXTER-350 وینچ کشنده برقی با طراحی جمع و جور و مقاوم در شرایط بد آب و هوایی ظرفیت 350 کیلوگرم مدل


TRBOXTER-500 وینچ کشنده برقی با طراحی جمع و جور و مقاوم در شرایط بد آب و هوایی ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


TRBOXTER-600 وینچ کشنده برقی با طراحی جمع و جور و مقاوم در شرایط بد آب و هوایی ظرفیت 600 کیلوگرم مدل


TRBOXTER-800 وینچ کشنده برقی با طراحی جمع و جور و مقاوم در شرایط بد آب و هوایی ظرفیت 800 کیلوگرم مدل


TRBOXTER-990 وینچ کشنده برقی با طراحی جمع و جور و مقاوم در شرایط بد آب و هوایی ظرفیت 990 کیلوگرم مدل


INDUSTRIA-1 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 1 تن مدل


INDUSTRIA-2 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 2 تن مدل


INDUSTRIA-3 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 3 تن مدل


INDUSTRIA-4 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 4 تن مدل


INDUSTRIA-5 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 5 تن مدل


INDUSTRIA-6 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 6 تن مدل


INDUSTRIA-7 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 7 تن مدل


INDUSTRIA-8 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 8 تن مدل


INDUSTRIA-9 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 9 تن مدل


INDUSTRIA-10 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 10 تن مدل


ATEX-2 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با طراحی جمع و جور ظرفیت 1 تن مدل


TE-600 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 600 کیلوگرم مدل


TE-900 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 900 کیلوگرم مدل


TE-1000 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


TE-1300 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 1300 کیلوگرم مدل


TE-1600 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 1600 کیلوگرم مدل


TE-2000 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


TE-2600 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 2600 کیلوگرم مدل


TE-5000 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 5000 کیلوگرم مدل


TE-7500 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 7500 کیلوگرم مدل


TT-1300 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 1300 کیلوگرم مدل


TT-1800 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 1800 کیلوگرم مدل


TT-2500 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 2500 کیلوگرم مدل


TT-3800 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 3800 کیلوگرم مدل


TT-6000 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 6000 کیلوگرم مدل


TT-10000 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 10000 کیلوگرم مدل


TT-15000 وینچ کشنده برقی تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 15000 کیلوگرم مدل


PL-800 وینچ کشنده برقی کواکسیال تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 800 کیلوگرم مدل


PL-1000 وینچ کشنده برقی کواکسیال تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


PL-1500 وینچ کشنده برقی کواکسیال تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 1500 کیلوگرم مدل


PL-2000 وینچ کشنده برقی کواکسیال تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


PL-3000 وینچ کشنده برقی کواکسیال تک سرعته صنعتی با قدرت بالا و ظرفیت 3000 کیلوگرم مدل


TD-300 وینچ کشنده دیزلی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 300 کیلوگرم مدل


TD-500 وینچ کشنده دیزلی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


TD-750 وینچ کشنده دیزلی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 750 کیلوگرم مدل


TD-1000 وینچ کشنده دیزلی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


TD-1500 وینچ کشنده دیزلی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 1500 کیلوگرم مدل


TD-2000 وینچ کشنده دیزلی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


TD-2500 وینچ کشنده دیزلی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 2500 کیلوگرم مدل


TD-3000 وینچ کشنده دیزلی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 3000 کیلوگرم مدل


TD-5000 وینچ کشنده دیزلی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 5000 کیلوگرم مدل


TS-300 وینچ کشنده بنزینی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 300 کیلوگرم مدل


TS-500 وینچ کشنده بنزینی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


TS-750 وینچ کشنده بنزینی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 750 کیلوگرم مدل


TS-1000 وینچ کشنده بنزینی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


TS-1600 وینچ کشنده بنزینی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 1600 کیلوگرم مدل


TS-2000 وینچ کشنده بنزینی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


TS-2500 وینچ کشنده بنزینی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 2500 کیلوگرم مدل


TS-3000 وینچ کشنده بنزینی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 3000 کیلوگرم مدل


TS-5000 وینچ کشنده بنزینی جهت محیط های صنعتی ، تولیدی و تعمیراتی با ظرفیت 5000 کیلوگرم مدل


GANTRY915-500 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


GANTRY915-1000 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


GANTRY915-1500 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 1500 کیلوگرم مدل


GANTRY915-2000 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


GANTRY915-3000 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 3000 کیلوگرم مدل


GANTRY915-5000 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 5000 کیلوگرم مدل


GANTRY919-500 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


GANTRY919-1000 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


GANTRY919-1600 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 1600 کیلوگرم مدل


GANTRY919-2000 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


GANTRY919-3200 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 3200 کیلوگرم مدل


GANTRY919-5000 جرثقیل دروازه ای فولادی دارای ستون بهمراه کالسکه با ارتفاع 3 متر و ظرفیت 5000 کیلوگرم مدل


JIB917-150 جرثقیل بازویی با ظرفیت 150 کیلوگرم و ارتفاع 2.30 متر مدل


JIB917-300 جرثقیل بازویی با ظرفیت 300 کیلوگرم و ارتفاع 2.30 متر مدل


JIB917-500 جرثقیل بازویی با ظرفیت 500 کیلوگرم و ارتفاع 2.30 متر مدل


HOIST جرثقیل های زنجیری سنگین امکان کار بصورت دستی یا با موتور الکتریکی مدل


TROLLEY MAN-300 مینی وینچ کشنده پرتابل با امکان کار با پیچ گوشتی شارژی یا دریل با ظرفیت 300 کیلوگرم مدل


PL-800 وینچ کشنده برقی سری کواکسیال دارای درام بزرگ تک سرعته با ظرفیت 800 کیلوگرم مدل


PL-1000 وینچ کشنده برقی سری کواکسیال دارای درام بزرگ تک سرعته با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


PL-1500 وینچ کشنده برقی سری کواکسیال دارای درام بزرگ تک سرعته با ظرفیت 1500 کیلوگرم مدل


PL-2000 وینچ کشنده برقی سری کواکسیال دارای درام بزرگ تک سرعته با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


PL-3000 وینچ کشنده برقی سری کواکسیال دارای درام بزرگ تک سرعته با ظرفیت 3000 کیلوگرم مدل


TE-600 وینچ کشنده برقی چند کاره با درام بزرگ با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 600 کیلوگرم مدل


TE-900 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 900 کیلوگرم مدل


TE-1000 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


TE-1300 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 1300 کیلوگرم مدل


TE-1600 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 1600 کیلوگرم مدل


TE-2000 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


TE-2600 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 2600 کیلوگرم مدل


TE-3300 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 3300 کیلوگرم مدل


TE-5000 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 5000 کیلوگرم مدل


TE-7500 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 7500 کیلوگرم مدل


TE-10000 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 10000 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-250 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-350 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 350 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-500 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-600 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 600 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-800 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 800 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-990 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 990 کیلوگرم مدل


TR BOXTER-1500 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ با طراحی جمع و جور با ظرفیت 1500 کیلوگرم مدل


CT4-500 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات تا ارتفاع 3 متر به همراه وینچ با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


CT4-500 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات تا ارتفاع 4 متر به همراه وینچ با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


CT4-1000 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات به همراه وینچ با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


CT3-250 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات به همراه وینچ با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


CT3-500 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات تا ارتفاع 3 متر به همراه وینچ با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


CT3-500 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات تا ارتفاع 4 متر به همراه وینچ با ظرفیت 500 کیلوگرم مدل


CT3-1000 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات به همراه وینچ با ظرفیت 1000 کیلوگرم مدل


CT3-2000 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات به همراه وینچ با ظرفیت 2000 کیلوگرم مدل


CT3-3000 سه پایه آلومینیومی تلسکوپی امداد و نجات به همراه وینچ با ظرفیت 3000 کیلوگرم مدل


GS-250 جرثقیل ساختمانی چندکاره تک فاز به همراه تریلر حمل کننده با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


GS-250 جرثقیل ساختمانی چندکاره سه فاز به همراه تریلر حمل کننده با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


GS-250 جرثقیل ساختمانی چندکاره تک فاز به همراه تریلر حمل کننده با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


GS-250 جرثقیل ساختمانی چندکاره سه فاز به همراه تریلر حمل کننده با ظرفیت 250 کیلوگرم مدل


Securitreuil-125 جرثقیل ساختمانی چندکاره سه فاز جهت جابجایی نفر تا ارتفاع 25 متر با ظرفیت 125 کیلوگرم مدل


Securitreuil-125 جرثقیل ساختمانی چندکاره سه فاز دارای ریموت کنترل جهت جابجایی نفر تا ارتفاع 25 متر با ظرفیت 125 کیلوگرم مدل


Securitreuil-125 جرثقیل ساختمانی چندکاره سه فاز دارای ریموت کنترل جهت جابجایی نفر تا ارتفاع 50 متر با ظرفیت 125 کیلوگرم مدل


Securitreuil-125 جرثقیل ساختمانی چندکاره سه فاز دارای ریموت کنترل جهت جابجایی نفر تا ارتفاع 75 متر با ظرفیت 125 کیلوگرم مدل


D12 - SK75 سیم بکسل های کنفی با مقاومت بالا جهت کشش و جابجایی بدون نیاز به استفاده با دستکش مدل


سیم بکسل های فولادی گالوانیزه شده با مقاومت بالا جهت کشش و جابجایی


سیم بکسل های فولادی با مقاومت بالا جهت کشش و جابجایی


سیم بکسل های فولادی غیر قایل چرخش با مقاومت بالا جهت کشش و جابجایی


سیم بکسل های فولادی با مقاومت بالا جهت کشش و جابجایی در محیط های با شرایط بد آب و هوایی


Fitted Pulley


Articulated pulleys with support plates


Fixed pulleys with support plates


Steel bearing sheaves


Opening clevis pulleys


Fixed clevis pulleys


Single stainless eye hooks


Steering wheel for chain


Cast iron sheaves


Counterweight


Single swivel hooks


Single eye hooks


Load fall arresters